Huis van het kind Gent 

Stadhuis 

Botermarkt 1 

0474 16 06 45 

huisvanhetkind@stad.gent 

www.stad.gent/huisvanhetkind 

Leen De Schuymer: Samen1Plan Gent-Scheldekracht: leen.de.schuymer@samen1plan.be

Rosheen Demaret: Stad Gent – Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd: Rosheen.Demaret@stad.gent

Nele Spiesschaert: Huis van het kind Gent: Nele.Spiesschaert@stad.gent

Gedeeld onthaal voor Gentse gezinnen. Geïntegreerd samenwerken tussen basisvoorzieningen en jeugdhulp

Leen De Schuymer - Samen1Plan Gent-Scheldekracht , Rosheen Demaret - Stad Gent - Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd & Nele Spiesschaert - Huis van het kind Gent

Drie Gentse netwerken rond basisvoorzieningen en jeugdhulp ontwikkelden een geïntegreerde visie en aanpak bij de onthaalfunctie voor gezinnen, kinderen, jongeren, opvoedingsverantwoordelijken en professionals die deel uitmaken van hun leefomgeving.

  • Stad Gent: Zone onderwijs, opvoeding, jeugd in het toekomstige Stadskantoor: de centrale geïntegreerde plek voor alle vragen rond onderwijs, opvoeding, jeugd
  • Huis van het Kind Gent: Denktank onthaal: decentrale onthaalplekken voor gezinnen, kinderen en jongeren
  • Samen1Plan Gent-Scheldekracht (1gezin,1plan-project): Brede instap: rechtstreekse toegang tot jeugdhulp

De Gentse partners, actief betrokken in deze netwerken zijn: TOPunt vzw met de 3 Gentse CLB’s en de Leerwinkel, Dienst Kinderopvang, Jeugddienst, OCMW, CAW, Wijkgezondheidscentra, JONG vzw, Kind en Gezin, de drie Gentse inloopteams, Opvoedingswinkel en brugfiguren van Onderwijscentrum Gent.
Tegelijkertijd wordt ook afgestemd met de GBO-functie in Gent, samenwerking met OCMW, CAW en Diensten maatschappelijk werk van de Mutualiteiten.
Garantie op kwalitatief gedeeld onthaal voor Gentse gezinnen is een gemeenschappelijk streefdoel.

De geïntegreerde visie en ondersteuningsaanpak is er voor al wie in Gent in aanraking komt met vragen van gezinnen (ouders, kinderen, jongeren, studenten, opvoedingsverantwoordelijken…) over onderwijs, opvoeding, jeugd en wil groeien in zijn of haar onthaalrol. De finale doelgroep zijn alle gezinnen met kinderen en jongeren tot 25 jaar voor wie we een sterk verbeterde toegankelijkheid nastreven.

Hoe doen we dat?

  1. Onthaaltypes differentiëren zodat organisaties zich kunnen positioneren in het gedeeld onthaalverhaal.

Heel wat organisaties onthalen gezinnen. Wat een organisatie verstaat onder de term ‘onthaal’ kan sterk verschillen. Een schematische voorstelling, weergegeven in een trapdiagram, differentieert een aantal onthaaltypes. Elke Gentse organisatie wordt actief aangezet om zich te positioneren ten opzichte van elkaar en zo het geïntegreerd Gents onthaal duidelijker te krijgen. Zone onderwijs, opvoeding, jeugd van het toekomstig stadskantoor garandeert een centrale geïntegreerde onthaalplek. Parallel hieraan wordt een proces begeleid waarin bestaande wijkorganisaties, waar gezinnen over de vloer komen, uitgenodigd worden om een engagement tot decentraal info- en adviespunt rond onderwijs, opvoeding, jeugd op te nemen. Dit gaat over een diversiteit van organisaties die in het onthaal een eenduidige kwaliteit nastreven (vb. spelotheek, inloopteam, kinderdagverblijf).

2. Werken aan kwaliteitsbevordering zodat organisaties zich ondersteund voelen in het waarmaken van het gedeeld onthaalverhaal.

Volgende zaken werden uitgewerkt:

  • Een gedeeld trainingsplan met educatie en casustafels. Uitwisseling, verbinding en expertise-deling staan voorop.
  • Ondersteunende tools. Onthaalexperten uit het netwerk krijgen toegang tot, en worden getraind in het hanteren van de beslissingsboom met kernacties, gedeelde kennisdatabanken met kennis en info over het preventieve en jeugdhulpverleningslandschap.
  • Multifunctioneel gebruik van wijkgerichte locaties.

Inzetten op communicatie naar de burger zodat de diverse onthaalplekken zichtbaar zijn voor elk Gents gezin met vragen rond onderwijs, opvoeding en jeugd. Een gemeenschappelijk label, in aanvulling op de branding van iedere organisaties kan verbondenheid creëren bovenop diversiteit. Hoe de spreiding van alle onthaalplekken visueel overzichtelijk en toepasbaar bij zoekopdrachten kan gemaakt worden, is een gemeenschappelijk proces dat zal ingezet worden.